2%


Vážení rodičia, učitelia, priatelia školy,
pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2-3% z dane. Tento rok budeme mať poukazovanie prostriedkov iné. Spojili sme sily a s MŠ NEJEDLÍČKA a dohodli sa na vzájomnej spolupráci pri výbere 2% – 3% poukázanej dane z príjmu od rodičov, príbuzných, známych, sympatizantov. Robíme to s cieľom podpory vzdelávania našich detí, rozvoja ich tvorivosti a podpory komunity. Obidve organizácie (ZRR Nejedlého aj MŠ Nejedlíčka) sídlia v tej istej budove, v mnohých prípadoch sú deti školy predchádzajúcimi žiakmi tejto škôlky. Ciele a účely oboch našich organizácií sa do značnej miery prekrývajú a dopĺňajú, a preto sme sa rozhodli spolupracovať pri výbere a získavaní prostriedkov zaplatenej dane.

Chceme Vás však uistiť, že financie, ktoré poskytnete škole, skončia v škole, je to vzájomne dohodnuté.

Dajme cisárovi, čo je cisárovo, ale ani o cent viac 🙂
V mene všetkých detí vám ďakujeme.

Vedenie ZŠ Nejedlého a ZRR Nejedlého


Ste zamestnanec?

 • Ak o to svojho zamestnávateľa požiadate, pripraví vám Ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte a podpíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – tu nájdete Vyhlásenie s údajmi MŠ NEJEDLÍČKA.
 • Daňovému úradu podľa svojho trvalého pobytu doručte
 • Ak je váš miestne príslušný daňový úrad v Bratislave, môžete Vyhlásenie a Potvrdenia vhodiť v ZALEPENEJ a označenej obálke bez známky do schránky v chodbičke školy s označením „Dane“. Postaráme sa o doručenie zalepených obálok na daňový úrad BA namiesto vás.
 • Termín na podanie daňovému úradu – 30. apríl 2024
 • Termín na podanie v škole – 26. apríl 2024
 • Adresu svojho miestne príslušného daňového úradu nájdete tu.

Ste fyzická alebo právnická osoba?

 • Údaje MŠ NEJEDLÍČKA vpíšte priamo do daňového priznania pre FO typu A, pre FO typu B, alebo pre PO.
  • IČO: 51243342
  • Obchodné meno (názov): MŠ NEJEDLÍČKA
 • Termín – 31. marec 2024

Boli ste na brigáde?

…alebo ste inak pomohli škole? Vďaka svojej dobrovoľníckej činnosti môžete darovať nie 2, ale až 3%. Nezahoďte svoje percento. 
Vyplňte tento formulár a my vám vystavíme Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
Platí pre zamestnancov aj FO.


Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho, prosím, osloviť v našom mene. Všetky financie budú použité na zveľadenie školy pre naše deti. Prijaté percentá z minulého roka postupne premieňame na pomôcky a zariadenie školy – pozrite Všetky novinky alebo FB skupinu Nejedlého rodičia.
Ďakujeme!